ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert online foglalásával véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Bérleti Szerződési Feltételek tartalmát!

Az Általános Bérleti Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Bérleti ÁSZF) tartalmazzák Horváth Tamás EV (székhely: 9025 Győr, Hársfa utca 12., adószám: 58764491-1-28) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal online bérlési felületének használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 1. Impresszum – Üzemeltetői adatok:

Név: Horváth Tamás EV.

Székhely: 9025 Győr, Hársfa utca 12.

Adószám: 58764491-1-28

Nyilvántartási szám: 57116895

E-mail: info@felszerelde.hu

Telefon:   +36 50 111 9663

www.felszerelde.hu

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

+36 1 789-2-789

tarhely.eu

1. Meghatározások

1.1. Horváth Tamás EV. (a továbbiakban: Bérbeadó) a bérbeadott gépek (a továbbiakban: gép) tulajdonosa, vagy olyan szerződések birtokában van, amelyek a gép bérbeadását lehetővé teszik. Bérlő az a cég és képviselője vagy a gép kezelője, vagy magánszemély, aki a gépet bérleti díj ellenében meghatározott időre munkavégzés céljából használatba veszi. Jelen szerződés a bérbeadott gép tartozékaira (gép dokumentáció, gépkulcs, egyéb géptartozékok) is vonatkozik.

1.2. A gép bérbeadása és szolgáltatás nyújtása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, amelyhez Bérbeadónak joga van alvállalkozó bevonására külön értesítés nélkül.

2. A bérleti szerződés létrejötte, időtartama

2.1. A Bérleti Szerződés a gép átvételekor személyesen, írásban jön létre és a jelen Bérleti Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes (amely a felszerelde.hu weboldalon mindenki számára korlátozás nélkül elérhető).

2.2. A bérleti időszak a Bérleti szerződésben leírt napon kezdődik és tartalmazza a számlázandó bérleti napokat. A Bérbeadó által szervezett szállítás esetén a bérleti időszak utolsó napja a tényleges bérleti használat utolsó napja, illetve, ha a bérlet végének bejelentése a Bérlő részéről ezt követően történik meg, úgy a bejelentés napja. A Bérlő általi szállításnál a bérleti időszak első napja a gép elszállításának a napja, utolsó napja a gép telephelyre történő beszállításának a napja. A bérleti időt és a díjfizetési kötelezettséget nem csökkenti az, ha a gépet a rossz időjárás, vagy egyéb, nem a Bérbeadó által keletkezett okok miatt nem lehet használni.

2.3. Az üzemanyaggal is üzemeltethető gépek esetén a gépek teli üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra.

3. Szállítási és egyéb költségek

3.1. Amennyiben a Bérlő házhozszállítást vesz igénybe, a bérelt gépeknek Bérlőhöz való – a Bérbeadó által szervezett – szállítása a Bérleti Szerződésben rögzített napon történik a Bérlő által megjelölt helyszínre. Bérlő köteles megadni a helyszínen lévő, a gép átvételével, illetve a bérlet végén a gép átadásával megbízott helyszíni kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát. Amennyiben nem a Bérbeadó hajtja végre a szállítást, az minden esetben a Bérlő kockázatára történik. Bérlő a gép átvételét minden esetben szállítólevél aláírásával igazolja, ami egyben teljesítésigazolásnak minősül. Amennyiben a Bérlő képviselője nincs jelen a gép kiszállításánál vagy visszaszállításánál, úgy a szállítást végző sofőr írja alá a szállítólevél átadás-átvételre szolgáló példányát, melyet a Bérbeadó és Bérlő érvényesnek fogad el.
3.2. A bérleti díjon felül a Bérbeadó által szervezett szállítás esetén a Bérlőt terheli a gépnek a munkavégzés helyszínére való ki- és visszaszállítás díja, továbbá az üzemanyaggal működő gépek esetén a visszaszállításkor az üzemanyagtartályból hiányzó üzemanyag költsége.
3.3. A bérelt gép minden üzemeltetési (üzemanyag, kezelő, stb.) költsége a Bérlőt terheli.
3.4. Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (azaz kauciót) kérni, ennek mértékét a Bérleti szerződés tartalmazza.

4. Fizetési feltételek, számlázás

A bérleti díj, szállítási díj, üzemanyagköltség, (a továbbiakban: bérleti költségek) fizetésének gyakoriságát és módját felek a Bérleti Szerződésben rögzítik. Bérbeadó jogosult Bérlő részére előrefizetést kikötni. Bérbeadó a bérleti költségeket elektronikusan számlázza. A Bérlőnek a fizetési kötelezettséget a gép átvételekor köteles rendezni. Ha a Bérlő megsérti a 6. pontban foglalt kötelezettségek bármelyikét, akkor a Bérbeadó jogosult:

 • valamennyi, még esedékes bérleti költséget követelni és
 • a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a gépeket visszaszállíttatni, valamint
 • a Bérbeadót egyébként törvényileg vagy szerződésileg megillető igényeket (pl. kártérítésre vonatkozót) érvényesíteni.

Ettől függetlenül a Bérlőnek teljesítenie kell a szerződésből eredő valamennyi, még fennálló kötelezettségét. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgár törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.

5. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

5.1. Bérbeadó a bérgépet leltár szerint, kipróbálva, tiszta, üzemképes, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Bérlőnek a telephelyén/lakhelyén. A géppel együtt átadja a gép kulcsát, amennyiben van, a kezeléshez szükséges esetleges tartozékokat, a magyar nyelvű használati utasítást és a mindenkori szabályozásnak megfelelő iratokat. Ha a Bérlő igényli, külön megállapodás alapján, térítés ellenében Bérbeadó képviselője a munkavégzés helyszínén bemutatja a gép kezelésének módját, ami a Bérlő gépkezelőinek részéről NEM HELYETTESÍTI a magyar jogszabályok szerint a gépek kezeléséhez szükséges jogosítvány meglétét.

5.2. A bérleti díj elszámolási egysége 4 óra vagy 1 naptári nap (24 óra). A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Minden naptári napi időtúllépés esetén +1 nap fizetendő. A bérleti díj és kaució pontos összegét a Bérleti Szerződés tartalmazza.

5.3. Amennyiben Bérlő a gépet nem az átadás korinak megfelelő letisztított állapotban adja vissza, a Bérbeadó tisztítási díjat felszámítani. Továbbá a szerződésben megjelölt leadási időponton túl a berendezések, valamint kellékek bérleti díja módosul. Ezen feltételeket a Bérleti szerződés tartalmazza. Lehetőség van telefonon történő módosításra mely módosításról email-t vagy sms-t küldünk. Ennek elmaradása esetén az alap időpont az irányadó.

5.4. A bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult a gépet megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét, jogosult meggyőződni arról, hogy a kezelők ismerik és betartják a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat. Ezek megsértése esetén jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a bérletet

5.5. Bérbeadó köteles elvégezni a gép üzemórás karbantartását és Bérlő hibabejelentésére a gép eseti helyszíni javításának és hibaelhárításának megkezdését a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. Bérbeadó nem felel a gép állása következtében keletkezett károkért. A gép javítására csak Bérbeadó jogosult, az ennek megsértéséből származó kár Bérlőt terheli.

5.6. Bérbeadó a következő esetekben jogosult a helyszíni hibajavítás költségét (kiszállási díj, munkaóra, alkatrész, stb.) Bérlő felé kiszámlázni:

 • a hiba oka a gép nem rendeltetésszerű használata, kezelői hiba, ez esetben a bérleti díj a javítás idejére is számlázandó
 • a helyszínen a gép hibátlannak bizonyul, javítást nem igényel.

5.7. Bérbeadó nem felelős azokért a közvetlen, vagy közvetett károkért, melyek a Bérlőnél vagy harmadik félnél jelentkeznek a gép hibája vagy más okok miatt, amelyek a Bérbeadó befolyásán kívül esnek. Bérbeadó szerződésszegése esetén Bérbeadó kártérítése felelőssége az esedékes bérleti díjakra korlátozódik. Bérbeadó egyetlen esetben sem felel a Bérlő elmaradt nyereségéért vagy káráért.

5.8. Bérbeadó előzetes felszólítást követően jogosult a gépet elszállítani, ha a Bérlőnek lejárt fizetési határidejű számlája van. Mindez nem minősül birtokháborításnak.

5.9. Online foglalás esetén Bérlő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel jár a foglalás le nem mondása vagy kései törlése!

Lemondás/gép át nem vétel költségei:

 • Foglalt időpont előtt több mint 1 órával történő lemondás esetén – INGYENES;
 • Foglalt időpont előtt kevesebb mint 1 órával való lemondás esetén – foglalt gép napi bérletének 50%-a kerül felszámításra;
 • Foglalt időpont után legfeljebb 1 órával történő lemondás esetén – foglalt gép tervezett végösszegének 50%-a kerül felszámításra;
 • Foglalt időpont után 1 órával, amennyiben nem veszik át a gépet és nem is törli addig a foglalását – a foglalt gép tervezett végösszegének 100%-a kerül felszámításra.

6. A Bérlő jogai és kötelezettségei

6.1. Bérlő teljes körű anyagi felelősséget vállal a bérelt gépért és tartozékaiért az átvételtől kezdődően a gép visszaadásáig.

6.2. Bérlő jogosult és köteles a gép működését és biztonságos használatát megismerni és betartani. Bérlő a Foglalás elküldésével és/vagy a Bérleti Szerződés aláírásával elismeri, hogy ismeri a gép használatát, működését, a használattal kapcsolatos jogszabályi előírásokat és azt, hogy a gép rendeltetésszerűen működik. A Bérlő felelősséget vállal azért, hogy a gépet kizárólag arra kioktatott személy kezeli és betartja a vonatkozó hazai törvényi, hatósági és munkavédelmi előírásokat, rendeleteket. Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Bérbeadó részére az előbbi kötelezettségek megsértéséből adódhat.

6.3. Bérlő köteles a gépet rendeltetésszerűen, a Bérbeadó és a gyártó kezelési és karbantartási utasításait figyelembe véve, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni. Ha a gépet más helyszínen szeretné használni, köteles ezt előzetesen e-mailen bejelenteni Bérbeadónak. Használaton kívül a Bérlő köteles a gépet zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik félnek – kivéve a Bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján – használatra nem adhatja át. A Bérlő köteles a gépen elhelyezett feliratokat megóvni.

6.4. A gép helytelen használata miatt a Bérbeadónak okozott kárért Bérlő tartozik anyagi felelősséggel. A kár nagysága a javítási díj (kiszállás, munkaóra, alkatrész, gépszállítás/gépcsere) és a javítás idejére jutó kieső bérleti árbevétel együttes összege, ami a Bérlő felé kiszámlázásra kerül. A gép használata során harmadik félnek okozott kárért Bérlő tartozik felelősséggel.

6.5. A gép meghibásodása esetén Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell Bérbeadót elérhetőségei egyikén. A Bérlő hibát bejelentő képviselője köteles végrehajtani a Bérbeadó szervizesének utasításait a hiba elhárításának és/vagy diagnosztizálásának érdekében. Az olyan javításokat, amelyek a normális használat vagy gyártási hibák miatt válnak szükségessé, a Bérbeadó saját költségére elvégzi. A javítás ideje alatt megtilthatja a Bérlőnek a gép használatát. Hosszabb javítási idő esetén Bérbeadó cseregépet biztosít. Ha a hiba észlelését követően a Bérlő tovább használja a gépet, Bérlő felelőssége minden olyan kár, veszteség vagy baleset, ami a hibás gép használatából származik.

6.6. A gép javíthatatlan károsodása, megsemmisülése, ellopása esetén Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni Bérbeadót és megtéríteni Bérbeadó kárát. A kártérítés nagysága a gép pótlásának költsége és a pótlás idejére (max. 3 hónap) jutó kieső bérleti árbevétel együttes összege, ami a Bérlő felé kiszámlázásra kerül.

6.7. Bérlő saját költségén köteles biztosítani a Bérbeadó képviselőjének a munkaterületre történő bejutást gépjavítás, karbantartás és nem fizetés esetén a gép elszállítása végett.

6.8. Bérlő köteles a gépet tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. Amennyiben Bérlő hiányosságokat tapasztal (géptisztítás, üzemanyaghiány, stb.) ezek elvégzésének/pótlásának költsége a Bérlő felé számlázásra kerülhet.

6.9. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő adatait megvizsgálni, adatokat gyűjteni, a bemutatott iratokról másolatot készíteni. Bérbeadó ugyanakkor kijelenti, hogy ezeket az adatokat csak saját üzletmenetéhez használja fel, bizalmasan kezeli és nem adja ki – az üzletmenet végrehajtásában résztvevő alvállalkozókon kívül – harmadik félnek. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elérhető: https://felszerelde.hu/adatkezeles/

6.10. Bérlő tudomásul veszi, hogyha Bérbeadóval szemben a fizetési kötelezettségét nem teljesíti és ezért a behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, akkor Bérbeadó jogosult Bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő cég részére.

6.11. A Bérlő köteles saját költségén megvédeni és mentesíteni a gépet harmadik személy beavatkozásával (pl. végrehajtási intézkedések, stb.) szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat haladéktalanul és a szükséges dokumentumok átadása mellett jeleznie kell a Bérbeadónak. A Bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy elzálogosítani a gépet.

7. Egyebek

7.1. Jelen Bérleti Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog az irányadó. A Visszaigazolásban és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a kapcsolódó jogi szabályozások vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.2. Ha ennek a szerződésnek egy rendelkezése semmis lenne, akkor ez a többi rendelkezést nem érinti. Ebben az esetben a szerződést A Bérleti Szerződés alapján kell értelmezni, vagy ahogyan a semmis rendelkezés gazdasági értelmezéséhez legközelebb áll.

7.3. Felek jogvita esetén a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Bérbeadó weblapján a következő linken érhető el: https://felszerelde.hu/aszf

Érvényes: 2022.06.30-tól visszavonásig.

Kérdésed van? +36 50 111 9663